İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Pasif)

  • Anasayfa
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Pasif)

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrenmeye Başla

DERS İÇERİKLERİ

 

UZAKTAN ÖĞRETİM ALTYAPI

Kurumsal Hazır Olma Durumu

Iğdır Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.06.2017 tarih ve 39164 sayılı yazısında belirtilen Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisansüstü program açma ölçütlerini yerine getirmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında fiilen öğrenci alımına başlamıştır. Öte yandan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Doktora Programında da fiilen öğrenci alımına başlamıştır.

1. Öngörülen girişim, kurumun vizyon, misyon, stratejik amaç ve planlarıyla uyumlu mudur?

Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu, “Uzaktan Öğretim yöntemi ile sunulan eğitim uygulamalarında program kalite ve öğrenci olanakları bakımından ulusal düzeyde söz sahibi olmak ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilecek adımların atılmasını sağlamak”; misyonu ise “insan odaklı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri çerçevesinde, günün ve geleceğin ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla internet teknolojilerine dayalı ulusal ve uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymak”tır. Stratejik amacı ise; kısa vadede ulusal düzeyde, uzun vadede ise uluslararası düzeyde Uzaktan Öğretim faaliyeti yürüten kurumlar arasında yer almaktır.

Bu bağlamda yüksek kaliteli hizmet anlayışına uygun olarak Merkezimiz bünyesinde planlanan İş Sağlığı ve Güveliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında başlatılmasına yönelik girişimimiz, kurumumuzun vizyonu ile uyumludur.

2. Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler belirlenmiş midir?

Eğitim – Öğretim faaliyetlerine 2022-2023 yılı itibariyle başlanması planlanan Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu noktada organizasyonda yer alan birimler ve görev tanımları tabloda gösterilmiştir.
 

          ORGANİZASYONDA YER ALAN BİRİMLER VE GÖREV TANIMLARI

BİRİM

GÖREV TANIMLARI

CANLI SINIF UYGULAMASI BİRİMİ

Programdaki derslerin eşzamanlı bir şekilde internet üzerinden sunularak öğretim elemanı ve öğrencilerin buluşturulması uygulamalarını gerçekleştirmektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Programdaki derslerin çevrimiçi ve yüz yüze yapılan sınavlarının ölçme ve değerlendirme işlemlerinin organize edildiği birimdir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Öğrenci işleri hizmetlerinin yürütülmesi, öğrenci danışmanlığı, eğitim destek hizmetleri bu birimin görevlerinden bazılarıdır.

YAZI İŞLERİ

Merkezle ilgili her türlü resmi evrakın takibinden sorumludur.

HARÇLAR ŞEFLİĞİ

Programlara kayıtlı öğrencilerin yıllık katkı paylarının takibi vb. işlemleri yürütür.

MALİ İŞLER

Merkezin mevzuat, ayniyat ve muhasebe işlemleri bu birim sorumluluğunda yürütülmektedir.

SES ve VİDEO ÇEKİM BİRİMİ

Programda görevli öğretim elemanlarının teknik destek eşliğinde hazırladıkları derslerin video çekimini yapmak ve ses kaydı şeklindeki içeriklerin oluşturulmasıyla yükümlüdür.

ÇAĞRI MERKEZİ

Online ve telefonla programlarla ilgili görüş, istek ve önerilerin değerlendirilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması süreçlerini yürütür.

SİSTEM YÖNETİM BİRİMİ

Sistem ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi, yükleme ve ayarlamaların yapılmasından sorumludur.

 

3. Yeterli teknik altyapı mevcut mudur?

3.1. Sunucu hizmetleri yeterli midir?

Programların yürütülmesinde gerekli teknik alt yapı için hizmet satın alınmış olup, sunucu hizmetleri Öğrenim Yönetim Sistemi hizmeti alınan firma tarafından işletilen sanal sunucular üzerinden yedekli olarak verilecektir. Üniversitemizde yürütülecek olan Uzaktan Öğretim hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal sınıf uygulamaları Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) hizmeti alınan firma  sunucuları üzerinden yapılmaktadır. Uygulama sunucuları, programların yürütülmesinde gerekli entegrasyona ve bilgilerin yedeklenmesine cevap verecek niteliktedir.

3.2. Bant genişliği uygun mudur?

ULAKBİM den sağlanan bant genişliği 200 Mbit’dir. Bu bant genişliği, Uzaktan Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine elverişli olup,  öğrenci sayısındaki değişime bağlı olarak artırılabilecek özelliktedir.

3.3. Öğrenci bilgi sistemi bulunmakta mıdır?

Üniversitemizde lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet sunmakta olan bir Öğrenci Bilgi Sistemi mevcut olup, Uzaktan Öğretim programı yürütülmesinde de bu sistemden yararlanılmaktadır.

3.4. İşlevsel bir öğrenme yönetim sistemi bulunmakta mıdır?

Üniversitemizde; Akademik LMS (ALMS) öğretim yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Uzaktan öğretim aktiviteleri çevrimiçi eş zamanlı ve eşzamansız şekilde yürütülmektedir. ALMS, Advancity tarafından geliştirilmiş örgün ve uzaktan öğretim için öğretim elemanları ve öğrencilerin tüm iletişim ve paylaşım ihtiyaçlarını karşılayan tamamen yerli akademik öğretim yönetimi sistemidir. ALMS, asenkron bir yazılım olmasıyla birlikte, senkron canlı sınıf uygulamalarıyla entegrasyonu vardır. Ekstra bir yazılım gerektirmeden internet bağlantısı olan her hangi bir mobil cihaz üzerinde rahatlıkla çalışmaktadır.

3.5. Öğretim elemanlarına ve yardımcıları ile destek hizmetlerinde ve üretim aşamalarında çalışanlara yeterli donanım ve yazılım sağlanmakta mıdır?

Yazılım desteği için hizmet satın alınmış olup, öğretim elemanı ve yardımcıları için bilgisayar ve çoklu ortam aygıtları sağlanmıştır. Destek hizmetlerinde çalışan personel için de gerekli yazılım ve donanım desteği sağlanmaktadır.

3.6. Öğrencilere yeterli donanım ve yazılım sağlanmakta mıdır?

Program Uzaktan Öğretim yöntemiyle web üzerinden yürütüleceği için öğrenciler açısından ek bir donanım desteğine gerek duyulmamaktadır. Öğrenciler internete bağlı bir kişisel bilgisayar veya akıllı taşınabilir cihaz vasıtasıyla rahatlıkla bu sistemi kullanabileceklerdir.

Üniversitemiz bünyesinde eğitim ve teknolojik destek sunan bir Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmakta olup, bu merkez yüksek lisans, lisans, lisans tamamlama, önlisans olmak üzere programın yürütülmesine ve öğrencinin eğitim-öğretim hizmeti almalarına imkân sağlamaktadır. Öğretim yönetim sistemi hizmeti veren firma tarafından uzaktan teknik destek sağlanacaktır.

Bilgisayar teknolojileri konusunda hosting, internet altyapısı ve erişimi ve teknik destek gibi hizmetler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, yürütülecek programda görev alacak öğretim üyelerine gerekli destek sağlanacaktır.

Programda yer almak isteyen öğretim elemanlarının katıldığı bilgilendirme seminerleri her dönem başlangıcında düzenlenmektedir. Bu seminerlerde, (i) uzaktan öğretimin önemi ve işleyişi, (ii) öğretim materyal hazırlama süreçleri, (iii) öğretim tasarımı ve (iv) öğretim yönetim sistemi ve sanal sınıf sisteminin kullanımı (v) soru hazırlama teknikleri gibi konular ele alınmaktadır.

Ayrıca programda görev alacak öğretim elemanları/yardımcıları “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersi Bitirme Projesi” kapsamında uzaktan öğretim ders ve programları açma ve yürütme konularında gerekli eğitimleri ve akabinde sertifikalarını almışlardır. Mevcut tezli ve tezsiz iş saülığı ve güvenliği yüksek lisans programlarında %40 oranında uygulanmakta olan uzaktan öğretim yolu ile derslerin yürütülmesi ve Covid-19 pandemi sürecinde Üniversitemizde tüm eğitimler Uzaktan Öğretim yolu ile yürütülmüş olması nedeniyle programda görev alacak öğretim elemanları/yardımcıları uzaktan öğretim konularında yeterli tecrübeyi kazanmışlardır.

  6. Ders izlenceleri (tanım, kapsam, işleyiş, kaynaklar, değerlendirme vb. bilgileri içeren)

Derslerde kullanılacak olan her türlü kaynak, program koordinatörü ve dersi yürütecek olan akademisyenler ile iş birliği içerisinde planlanmış olup mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında Covid-19 pandemi sürecinde uygulanmıştır; bu uygulamalar geliştirilerek 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin öğrenim sürecinde hizmete sunulacaktır. Çeşitli yazılı kaynakların öğrencilerin alanlarına ilişkin geniş bir vizyon kazanmaları açısından tavsiye edilmesinin yanı sıra sayısal (digital) kaynakların ise ALMS Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşımı yapılmıştır ve yeni kaynakların paylaşılması da öngörülmektedir.

Programa ait derslerin içerikleri ekte sunulmuştur.

    7. Öğrenci kabul koşulları (önkoşullar) belirtilmiş midir?

Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı için belirlenen koşulları sağlayan bireyler bu programa kabul edileceklerdir. Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrencilerin programa başvuru yapabileceklerdir.

    8. Öngörülen kontenjan seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun mudur?

Mevcut öğretim yönetim sistemimiz yaygın olarak kullanılan birçok senkron ve asenkron araçlarla öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-materyal etkileşimlerine olanak tanımaktadır. Bu nedenle öngörülen kontenjan bu programın yürütülmesi için seçilen yoğun etkileşimli eğitim modeline uygundur.

   9. Öngörülen model doğrultusunda yerel organizasyonlar oluşturulmuş mudur (öğrenci bürosu, eğitim desteği, sınav hizmetleri vb.)?

IÜ-UZMER (Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) bünyesinde akademisyen, teknik personel, altyapı ve gerekli donanım mevcuttur. Uzaktan eğitim merkezimiz daha önceden YÖK 5(i) derslerini uzaktan eğitimle yürüterek 2 yıllık uzaktan eğitim tecrübesi oluşturmuştur. Ayrıca, merkezimizde gerekli organizasyon yapıları (teknik destek birimi, sınav birimi, ders koordinatörlükleri, öğrenci danışmanlıkları vb.) oluşturulmuştur. Bu birimler üzerinden öğrencilere ve öğretim üyelerine akademik, teknik ve pedagojik destek sağlanmaktadır.

  10. Genel öğretme-öğrenme (öğretim) yaklaşımı nedir?

Programlarda genel olarak bireysel öğrenme, bilgisayar destekli öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme, araştırma-incelemeye dayalı öğrenme ve çoklu ortam öğrenme yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde ön organize ediciler, hedefler ve giriş bölümleri ile başlayan sunuş, özet ve değerlendirme şeklindeki adımları takip eden yapılandırılmış okuma içeriklerinin sunumuna ek olarak bireysel öğrenmeyi destekleyecek e-öğrenme içerikleri sunulacaktır. Ayrıca alıştırmalar ve kısa ders anlatım videoları ile öğrenmenin kalıcılığı ve transferi hedeflenmektedir.

Yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımına uygun olarak alana yönelik projeler, simülasyonlar ve oyun tabanlı etkinlikler ile gerçek öğrenme durumları oluşturulacaktır.

11. Ders Tasarımı

11.1. Dersler için seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun malzemeler hazırlanmış mıdır?

Dersler için seçilen uzaktan öğretim modeline uygun okuma metinleri, konu sunumları, bireysel öğrenme materyalleri, alıştırma ve ders videoları gibi materyaller, program kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları ve yardımcıları tarafından hazırlanmaktadır.

11.2 Ders malzemeleri kim tarafından hazırlanmakta ve sunulmaktadır?

Ders materyalleri, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanacak olup, hazırlanan bu malzemeler Öğretim Yönetim Sistemi aracılığı ile öğrencilere sunulacaktır.

11.3. Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında destek veren bir birim/merkez/ofis bulunmakta mıdır?

Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde öğretim tasarımı ve ölçme – değerlendirme birimleri tarafından gerekli destek verilecektir.

11.4. Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin uygunluğunu denetleyen bir iç kalite güvence sistemi mevcut mudur?

Ders malzeme ve etkinliklerinin uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek üzere öğretim elemanlarından oluşan bir program izleme kurulu oluşturulmuştur.

12. Derslerdeki etkileşim süreçleri seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun biçimde planlanmış mıdır?

12.1. Öğrenenler arasındaki etkileşim

Öğrenenler arasında meydana getirilecek etkileşimler sanal sınıflar, ders forumları, öğrenci bilgi sistemi, mesajlaşma sistemi, e-posta sistemi ve sosyal paylaşım siteleri ile grup tabanlı öğrenme aktiviteleri ile gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sanal sınıflarda öğretmene soru sorabildikleri gibi diğer öğrencilere de soru sorup görüş bildirebileceklerdir. Öğrencilere verilecek grup ödevleri aracılığıyla öğrenciler arasında bir etkileşim ortamı oluşturulacaktır.

12.2. Öğrenen-öğretim elemanı/yardımcıları arasındaki etkileşim

Dönem içerisinde öğreticiyi eş zamanlı bir şekilde öğrencilerle buluşturacak sanal sınıf uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca eş zamansız mesajlaşma, forum aktiviteleri gibi iletişim kanalları ile gelen sorulara akademik danışmanlar tarafından cevap verilecektir. Bunun yanı sıra öğrenci materyal etkileşimi sonucu tutulan öğrenci kayıtları ders danışmanları tarafından incelenerek öğrencilere gerekli geri bildirimler verilebilecektir.

12.3. Öğrenen-içerik etkileşimi

Bu programda etkileşim Öğretim yönetim sistemi yardımıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Programda öğretim elemanları tarafından hazırlanmış olan görsel ve işitsel içeriğin yanı sıra eş zamansız olarak takip edilecek okuma metinleri de yer alacaktır. Materyaller vasıtasıyla öğrencilerin öğrenme davranışları takip edilebilecek ve içerisinde bulundurduğu etkileşimli alıştırmalar ile daha aktif öğrenmeler sağlanabilecektir.

13. Öğrencilere sağlanacak ders kaynakları nelerdir? Öğrencilere nasıl ulaştırılmaktadır? Erişim nasıl sağlanacaktır?

13.1. Ders kitabı, ek kaynaklar

Programda yer alan dersler için belirlenen kaynaklar öğrencilere tavsiye edilecek ve öğrencilerin ek okumalara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

13.2. Dijital kaynaklar (podcast, webcast, vb.)

Ders kaynakları olarak elektronik içerikler ve diğer görsel ve işitsel öğrenme kaynakları Öğretim yönetim sistemi üzerinden sunulacaktır.

13.3. Sanal Kütüphane

Üniversitemiz kütüphanesindeki çevrimiçi veri tabanları, abone olunan online kitaplar, dergiler, Iğdır Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı bünyesinde ve Açık Erişim Sistemi tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.

14. Destek Hizmetleri

14.1. Öğrenci Destek Hizmetleri          

Çağrı Merkezi: 05303068899-+90 476 223 0010 – 2111 üniversitemiz bünyesinde 05303068899 ile ue@advancity.com.tr üniversitemiz dışından hizmet veren firma tarafından teknik destek hizmeti vermektedir. Ayrıca uzmer@igdir.edu.tr adresi ve uzmer.igdir.edu.tr web sayfası üzerinden de destek talepleri cevaplanmaktadır.

Öğrenci İletişim Merkezleri: Öğrenci belgesi, sınav giriş belgesi, not döküm belgesi... vb resmi evrakın temini ve onaylanmasında öğrencilere hizmet verecektir. Aynı zamanda bu merkezler öğrencilerimiz için danışma merkezi olarak görev yapacaktır.

14.2. Öğrencilerle haberleşme nasıl sağlanacaktır?

Öğrencilerle haberleşme; çağrı merkezi, İlahiyat fakültesi öğrenci işleri, e-posta, ÖYS mesajlaşma uygulaması, forum ve sosyal paylaşım ağları ile gerçekleştirilecektir.

15. Öğretim sürecini destekleyecek akademik, idari, teknik ve sosyal destekler nasıl sağlanacaktır?

15.1. Akademik Destek: Ders uygulama danışmanlığı

Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan etkileşimli öğrenme içeriklerinin yanı sıra ders içi forum, sanal sınıf, ödev ve proje aktiviteleri de bulunmaktadır. Etkileşimler, dersin öğretim elemanı ve akademik danışmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Sözü edilen destekler her ders için ayrı forumlar, anlık mesajlar ve e-posta gibi iletişim araçları ile sunulacaktır.

15.2. Teknik Destek: Öğrencilere e-posta hesabı, erişim kolaylığı

Öğrencilerimiz, kendilerine tahsis edilecek e-posta hesabı ile Microsoft’un sağlamış olduğu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecektir.

15.3. İdari Destek: Kayıt, ödeme, askerlik, mezuniyet töreni vb.

Öğrencilerin kayıt, katkı payı ödemeleri, askerlik ve mezuniyet işlemleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. Öğrenci iletişim merkezleri ve merkezi öğrenci işleri birimi idari destek hizmetlerini yerine getirecektir.

15.4. Sosyal Destek: (mediko-sosyal hizmet, sosyal faaliyetler, mezuniyet töreni vb.)

Öğrencilerimiz, Üniversitemizin tüm sosyal imkânlarından ve Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal etkinliklerden yararlanabilecektir.

15.5.Yerel Organizasyon (öğrencilere bulundukları mahalden hizmet verecek) bulunmakta mıdır?

Öğrencilerin bulundukları mahalden hizmet almaları için ayrı bir Öğrenci İletişim Merkezi ihtiyacı olmayacaktır. Çağrı merkezi ve internet üzerinden yeterince destek hizmetleri verilebilecektir.

15.6. 7/24 Web Destek Sistemi / Çağrı Merkezi Hizmeti sağlanacak mıdır?

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 05303068899, UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111, ue@advancity.com.tr veya uzmer@igdir.edu.tr çağrı merkezimiz bulunmaktadır.

16. Öğretim Elemanı/Yardımcıları Destek Hizmetleri

16.1. Yazılım ve donanım sağlanmakta mıdır?

Yazılım desteği için hizmet satın alınmış olup  Akademik LMS kullanılmaktadır, öğretim elemanı ve yardımcılarına bilgisayar ve çoklu ortam aygıtları kullanım imkânları sunulmuştur.

16.2. Yeterli ders ve program tasarım ekibi (Yazılım, Görsel Tasarım, Ağ Yönetimi, Öğretim Tasarımı) bulunmakta mıdır?

Merkez bünyesinde hali hazırda program koordinatörlükleri, sistem yönetim birimi, sanal sınıf uygulamaları birimi, ölçme değerlendirme birimi, öğretim üyesi destek birimi ve sınav organizasyon birimi bulunmaktadır. Bu bağlamda ders ve program tasarım ekiplerimiz yeterli olmakla birlikte değişen talebe göre personel sayısı arttırılabilecektir.

16.3. Öğretim üyelerine ve/veya yardımcılarına gerekli teknik ve uzaktan öğretmeye ilişkin eğitim/destek sağlanabilmekte midir?

Programda görev alacak öğretim elemanları IÜ-UZMER ve Advancity firması tarafından ortaklaşa oluşturulan destek ofisinden sürekli destek alabilecektir.

17. Ölçme Değerlendirme

17.1. Uygulanacak ölçme değerlendirme yaklaşımları ne olacaktır?

Ölçme-değerlendirmede süreç ve ürün değerlendirme yaklaşımları kullanılacaktır. Ürün değerlendirilmesi online ve gözetim altında gerçekleştirilecek sınavlar ile yapılacaktır. Proje, rapor, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) ve performans değerlendirme ölçekleri gibi araçlar değerlendirme süreçlerinde yer alacaktır.

17.2. Yerel organizasyon ve sınav merkezleri oluşturulacak mıdır?

Merkezimiz tarafından yapılacak olan tüm sınav organizasyonları soru basımından, ölçme değerlendirmeye kadar tüm aşamaları İlahiyat Fakültesi bünyesinde sorumlu öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

17.3. Sınav öncesinde, sınav sırasında ve sonrasında güvenlik (sınav evraklarının sevkiyatı, sınavın uygulanması, sınava giren kişilerin tanınması ve sınav gözetimi, vb.) nasıl sağlanacaktır?

İlgili öğretim üyelerinden zorluk derecelerine göre sorular alınarak her bir ders için soru bankaları oluşturulacaktır. İlahiyat Fakültesi bünyesinde ölçme değerlendirme uzmanları tarafından soru bankalarından seçilecek sorularla hazırlanan sınav kitapçıkları dijital ortamda IÜ-UZMER’e teslim edilecektir. Bundan sonraki sınav uygulaması ve güvenliği ile ilgili tüm süreç IÜ-UZMER tarafından yürütülecektir.

17.4. Programların değerlendirilmesine yönelik bir strateji var mıdır? Nedir?

Programlar;

olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir.

Öğrenci ve diğer paydaşların süreç ve programa ilişkin memnuniyetleri belirlenecek, girdi-süreç ve çıktı yaklaşımıyla programın hedeflerine ne derece ulaştığı tespit edilecektir. 

Programın hazırlanması ve yürütülmesi için harcanan emek, zaman, kaynak ve diğer maliyetlerle elde edilen çıktıların karşılaştırıldığı bir verimlilik analizi yapılması da planlanmaktadır. 

Tüm bu değerlendirmelerde öğrenci, öğretim üyesi, tasarım ekibi, yönetici ve diğer paydaşlardan toplanan veriler esas alınacaktır.

18. Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde toplam 28 Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir. Yürütülmekte olan bu yüksek lisans programları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programı mevcut yüksek lisans programlarıyla bir iş birliği içinde olacaktır.

19. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programının Yurtdışı ve Yurt içindeki örnekleri:

Ayrıca yurt içinde halen,

20. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları:           

İş Sağlığı ve Güveliği Yüksek Lisans programı İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimleri üzerine Tezsiz yüksek lisans eğitimi verecek olup Mühendislik Bilimleri, Tıp, Hukuk, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknik Eğitim gibi bilim dallarını içerecektir.

* Dönem dersleri ve dört haftalık ders içerikleri yüklenmiştir. Aşağıdaki kullanıcı bilgileri ile erişim sağlanabilir.

Uzaktan Öğretimin Yapılacağı Örnek Sayfa Linki: https://uzmer.igdir.edu.tr/uzmer-programlar-is-sagligi-ve-guvenligi-tezsiz-yuksek-lisans

3. FİZİKİ ALTYAPI

1.Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m2) ve sınıf adedi, sınıfların m2 olarak alanlarını belirtiniz.

Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan alan; Ofisler, Derslikler, Laboratuvarlar, Depolar, Uygulama ve Araştırma Alanlarından ibaret olup toplam 952 m2 dir. Alanlara ait değerler Tablo.1’de verilmiştir.

 

Tablo 1. Programa ait alan dağılımı

Alan Grubu

Alan (m2)

Ofisler (4)

150

Derslikler (8)

452

Amfiler (2)

250

Depolar (2)

100

TOPLAM

952

 

Programımız Fakültemize ait hali hazırda diğer programlar ile ortak kullanılan 5 sınıfta derslerini yürütmeyi hedeflemektedir. Mevcut dersliklerin boyutları ve alanları aşağıda verilmiştir.

Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesini belirtiniz.

 

401 No’lu Dersane

7.0

X

10

= 70 m2

402 No’lu Dersane

7.0

X

10

= 70 m2

403 No’lu Dersane

6.5

X

8

= 52 m2

404 No’lu Dersane

6.5

X

8

= 52 m2

405 No’lu Dersane

6.5

X

8

= 52 m2

 

Programımızın kullanım imkânına sahip olduğu sınıflarda standart olan öğrenci sıra ve/veya koltukları, kürsü ve yazı tahtası dışında datashow, bilgisayar gibi donanımlara sahip sınıflarımız da mevcuttur. Sınıf donanımları ve öğrenci kapasiteleri Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesi

 

Sınıflar

Donanım

Kapasite (Kişi)

401 Nolu Derslik

Bilgisayar-Projeksiyon

60

402 Nolu Derslik

Bilgisayar-Projeksiyon

60

403 Nolu Derslik

Projeksiyon

60

404 Nolu Derslik

Projeksiyon

60

405 Nolu Derslik

Projeksiyon

60

 

Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b. gerekli ise, bunların neler olduğunu açıklayınız.

Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.’nin alanları (m2) kapasiteleri, (aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunların ne zaman tamamlanabileceğini belirtiniz.

Şu an itibariyle mevcut olan fiziki alan yeterli olup ek ihtiyaç duyulmamaktadır. İhtiyaç olmasında halinde Merkezi Derslik binamızda 24 adet ek sınıf ve 3 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca UZMER bünyesin tam stüdyo ve toplantı salonları mevcuttur.Bunun yanında Üniversitemizin Fakültelerinin dışında Merkezi bir laboratuvara da sahiptir.

Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programında kullanılacak olan bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve ek olarak alınması düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü belirtiniz.

Programımızda eğitim-öğretim ve/veya araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 21 bilgisayar mevcuttur. Bu bilgisayarlara ait marka isimleri, kullanım amacı ve yazılımlar Tablo 4.’te verilmiştir.

Tablo 4. Programa ait bilgisayar varlıkları.

Bilgisayar

No

 

Marka

 

Kullanım Amacı

 

Yazılım

B1 20 adet

*Crea

Eğitim-Öğretim Araştırma

Windows Office

B2 1 adet

**Lenovo

Eğitim-Öğretim Araştırma

Windows Office

* Masaüstü ** Dizüstü

Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri 5.000 ABD dolarından daha fazla olan ekipmanların adları için Ek-4’te verilen tabloyu doldurunuz.

Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yılda ne kadarlık mali kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtiniz. Sistemin kurulması ve işletilmesi için gerekli maliyet çalışması ve başa-baş analizi gerçekçi bir biçimde yapılmış mıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısını belirtiniz. Mevcut kitaplardan basım tarihi 1990 yılından sonra olanların adlarını bir liste halinde veriniz.

Iğdır Üniversitesi Kütüphanesi gelişme aşamasındadır. Bununla birlikte Ulakbim kapsamında yer alan ulusal süreli yayınların tamamı üniversite kütüphanesince sağlanmaktadır. Abone olunan toplu katalog ve online veri tabanları aşağıda verilmiştir.

Ulusal Katalog

•             Ulakbim

•             Milli Kütüphane

•             Dergi Park

•             YÖK TEZ

2021 Yılı EKUAL Veri Tabanları ve Üye Olunan Veri Tabanları

•             CAB Abstracts

•             EBSCOHOST

Tam Metin Veri Tabanları

•             Academic Search Ultimate

•             Business Source Ultimate

•             Central & Eastern European

•             Academic Source

•             ERIC

•             MasterFILE Complate

•             MasterFILE Reference eBook

•             Collection

•             Newspaper Source Plus

•             OpenDissertations

•             Regional Business News

•             The Belt and Road Initiative

•             Reference Source

•             TR Dizin

Bibliyografik Veri Tabanları

•             Applied Science & Business Periodicals Retrospective

•             Applied Science & Technology Index Retrospective

•             Art Index Retrospective

•             Business Periodicals Index Retrospective

•             Education Index Retrospective

•             European Views of the Americas: 1493 to 1750

•             GreenFILE

•             Humanities & Social Sciences Index Retrospective

•             Library, Information Science & Technology Abstracts

•             MEDLINE

•             Newswires

•             Teacher Reference Center

•             Web News

Kanıta Dayalı Veri Tabanları

•             DynaMed

•             Emerald Premier eJournal

•             İntihal.net

•             iThenticate

•             JSTOR Archive Journal Content

•             Mendeley

•             Ovid Total Access Collection

•             ProQuest Dissertations & Theses

•             ScienceDirect Freedom Collection

•             Scopus

•             Springer Nature – Academic Journals Springer Nature – Nature Journals All

•             Springer Nature – SpringerLink Springer Nature – Adis Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals

•             Taylor & Francis

•             Turnitin

•             Web of Science Science Citation Index Social Science Citation Index Art & Humanities Citation Index Book Citaiton Index Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve (CPCI-SSH)

•             Wiley Online Library

2020 Yılı Abone Olunan Veritabanları

•             Britannica Online

•             Ayeum

•             Sobiad

•             Ankara Kariyer Polikliniği Eğitimi

•             SPORTDiscus with Full Text

•             2021 yılı Üye Olunan Süreli Yayın Listesi

•             Atlas

•             Bilim ve Teknik

•             Kitaplık

•             National Geographic

•             Türkiye Toplum ve Bilim

 

Ayrıca Iğdır Üniversitesi Kütüphanesi Online Açık Erişim Kütüphaneler kapsamında TBMM Kütüphanesi https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/; Milli Saraylar Kütüphanesi Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve yayınlara erişimi de sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programıyla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanakları belirtiniz (kantin, kafeterya, vb).

Programa gelecek öğrencilerin dinlenme, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Fakülte dekanlığımızda bir adet kantin ve yemekhane bulunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin açık alanda dinlenme ve spor amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli altyapı olanakları spor kompleksi yapımı tamamlanmış olup en kısa sürede faaliyete geçecektir. Ayrıca öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için bütün öğrencilerimizin kullanımına açık kablosuz internet ağı oluşturulmuştur. Bununla birlikte rektörlük binamızda tüm öğrencilerimize açık bir yemekhanemiz bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programı disiplinlerarası (interdisipliner) nitelikte ise;

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programı disiplinler arası (interdisipliner) bir programdır.

a)           Bu programın,

•             Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından farkları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans tezsiz yüksek lisans programı adaylara İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimleri üzerine yüksek lisans derecesinde eğitim verecek olup dört farklı disiplin üzerine faaliyet gösterecektir. Bu disiplinler aynı anabilim dalında hali hazırda örgün eğitimde yürütülmekte olan tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında da dikkate alınmaktadır. Bu dört disiplin Mühendislik Bilimleri, Tıp, Hukuk ve Temel Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) gibi bilim dallarını içermektedir. Üniversitemizde yürütülmekte olan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından disiplinlerarası olanlar Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Tarım Bilimleri Anabilim Dalı ve Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı olmak üzere üç tanedir. İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programı ders içerikleri ve öğrenme hedefleri yönünden bu disiplinlerden tamamen farklıdır.

•             Mevcut tezsiz yüksek lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı mevcut yüksek lisans programlarımızda görevli olan öğretim üyeleri ile birlikte üniversitemizde yeni göreve başlayan alanda yetkin olan öğretim üyelerimiz ile sürdürülecektir. Mevcut tezsiz yüksek lisans programlarını zayıflatması öngörülmemektedir.

•             Mevcut imkânlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar, vb.) gerektirip gerektirmediği,

Üniversitemizin mevcut sınıf ve laboratuvar imkânları yeterlidir.

EK-1

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MÜFREDAT PROGRAMI

 

Zorunlu ve seçmeli dersler

          Programın, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredatı dönemler bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders Listesi

  1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

ISG701

İş Hukuku

Z

3

-

3

6

ISG703

Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi

Z

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

ISG731

Seminer

Z

 

 

 

6

            1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

42


 

  1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

ISG702

İş Sağlığı ve Güvenliği

Z

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

ISG736

Dönem Projesi

Z

-

-

-

12

            2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

48

 

T: Teorik U: Uygulama K: Kredi S: Seçmeli Z: Zorunlu

 

PROGRAM AKTS ÖZETİ

Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

42

Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

30

Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı

90

 

 

  1. GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders

Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

ISG705

Fiziksel Risk Etmenleri

S

 

3

 

 

3

 

6

 

ISG707

Biyolojik Risk Etmenleri

S

 

3

 

 

3

 

6

 

ISG709

Sistem Mühendisliği Yaklaşımıyla Sistem Güvenliği

S

 

3

 

 

3

 

6

 

ISG711

Psikososyal Risk Etmenleri

S

3

 

3

6

ISG713

Ergonomi ve Sistem Güvenliği

S

3

 

3

6

 

 

  1. GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders

Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

ISG704

Acil ve İlk Yardım

S

3

 

3

6

ISG706

Meslek Hastalıkları ve Sağlık Gözetimi

S

 

3

 

 

3

 

6

 

ISG708

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

S

 

3

 

 

3

 

6

 

ISG710

Sektörel Bazda İş Sağlığı ve Güvenliği

S

 

3

 

 

3

 

6

 

ISG712

İş Yerlerinde Yangın Ve Güvenlik Sistemleri

S

3

 

3

6

ISG714

Endüstriyel Hijyen Ve İşçi Sağlığı

S

3

 

3

6

ISG716

İş Güvenliği Ekipman ve Donanımları

S

3

 

3

6

ISG718

Enerji ve Isı Sistemlerinde İş Güvenliği

S

3

 

3

6

ISG720

Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi

S

3

 

3

6