IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI(BAŞVURU AŞAMASINDA)

 

DERS İZLENCELERİ

Arap Dili ve Belagati Tarihi - I

Kur'an Okuma ve Tecvid - V

İslam Felsefesi Tarihi - I

İslam Hukuk Usulü - I

İslam Kurumları Tarihi

Kur’an Semantiği

Hadis - III

Sistematik Kelam - I

Sosyal Bilimler Metodolojisi

Sünnetin Dindeki Yeri

Tarih Usül ve Tenkidi

Tefsir - I I I

 

        Açılması düşünülen programa 350 kişilik öğrenci kontenjanı düşünülmektedir. Program 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında başlatılacaktır. Önümüzdeki beş yıl içinde yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayısı %5 oranında artış olacak şekilde düşünülmektedir. Ayrıca programda toplamda 22 (yirmi iki) öğretim üyesi ( 2 Prof. Dr., 4 Doç. Dr., 15 Dr. Öğr. Üyesi) 9 (dokuz) öğretim görevlisi ve 16 (on altı) araştırma görevlisi görev alabilecek durumdadır.

Bu programın amacı; ilahiyat ön lisans derece sahiplerine, ilahiyat lisans düzeyine sahip olabilmeleri için, uzaktan eğitim imkanlarıyla gerekli eğitimi vermek ve lisans diploma sahibi olmalarını sağlamaktır. Tarihsel bir gerçeklik olarak ülkemizde İlahiyat Fakültelerinin varlığının gerekliliği ve İlahiyat fakültesinden mezun olanların hizmet vereceği alanların gerek ülkemizin sosyo-kültürel yapısının devamlılığına olan katkıları; gerekse mezkur alandaki dini hizmetlerin zorunluluğu İlahiyat nosyonuyla mezun olacak bireylere olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Bölgenin sosyo-kültürel yapısı da dikkate alındığında bu alandaki ihtiyaç daha belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda İlahiyat Lisans tamamlama programından mezun olacaklar bu alandaki ihtiyacı karşılayacakları gibi Dinin daha sağlıklı anlaşılmasına ve yaygınlaşmasına da katkıda bulunacaklardır.

Programın başlaması ile belirtilen amaçların başarısı; mezun edilen İlahiyat mezunlarının kamu ya da özel sektörde istihdam edilmesi, özellikle İlahiyat nosyonuna sahip mezunların, öncelikle Diyanet İşleri Bakanlığında, - gerekli pedagojik formasyonu da almaları halinde – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kurum ve kuruluşlarda – Lisans derecesi gerektiren bütün özel ve kamu kuruluşlarında çalışma imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca, bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizden bu sahada akademik kariyer isteyenler değişik üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü eğitime yönelmekte ve başarılı olanlar akademik kadrolara da geçebileceklerdir.

Programda 4 dönem boyunca öğrencilerin toplamda 120 ACTS’yi tamamlayacak şekilde 49 ders almaları öngörülmektedir. Ayrıca bu derslerin işlenebileceği 8 derslik ile 2 adet amfi bulunmaktadır. Keza teknik ve fiziki altyapı söz konusu programın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yeterli düzeydedir.

Programa başvurmak için Üniversitelerin Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans programından mezun olmak ve Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak şartı aranmaktadır.
a. Programa başvuru şartları Üniversitelerin Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans programında mezun olmak.
b. Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM )PROGRAMI

(2021-2022)

 

V. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

Z

T

U

K

AKTS

150201005100

Arap Dili ve Belagati – I

Z

2

0

2

3

150201005101

İslam Hukuk Usulü – I

Z

2

0

2

3

150201005102

Sistematik Kelam

Z

2

0

2

3

15020100501

Kur’an Okuma ve Tecvid – V

Z

2

0

2

3

150201005104

İslam Felsefesi Tarihi – I

Z

2

0

2

3

150201005300

Tefsir – III

Z

2

0

2

3

150201005301

Hadis – III

Z

2

0

2

3

170201005108

Kur’an Semantiği

S

2

0

2

2

150201005107

İslam Kurumları Tarihi

S

2

0

2

2

170201005109

Sosyal Bilimler Metodolojisi

S

2

0

2

2

170201005110

Tarih Usulü ve Tenkidi

S

2

0

2

2

1702010051011

Sünnetin Dindeki Yeri

S

2

0

2

2

Toplam Kredi

24

0

24

31

 

VI. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

Z

T

U

K

AKTS

15020016200

Arap Dili ve Belagatı – II

Z

2

0

2

2

15020016201

İslam Hukuk Usulü – II

Z

2

0

2

3

15020016203

İslam Mezhepleri Tarihi – II

Z

2

0

2

3

15020016204

İslam Felsefesi Tarihi – II

Z

2

0

2

3

15020016400

Tefsir – IV

Z

2

0

2

3

15020016401

Hadis – IV

 

Z

 

2

 

0

 

2

 

3

15020016601

Kur’an Okuma ve Tecvid – VI

Z

2

0

2

2

170201006104

Türk Kelamcıları

S

2

0

2

2

170201006105

Tarih Felsefesi

S

2

0

2

2

170201005115

Yeni Dini Hareketler

S

2

0

2

2

170201005117

Tanrı Tasavvurları

S

2

0

2

2

170201005117

 Tasavvufi Kavramlar

S

2

0

2

2

170201005124

Yeni Dini Hareketler

S

2

0

2

2

Toplam Kredi

26

0

26

31

 

 

 

VII. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

Z

T

U

K

AKTS

150201007100

İslam Hukuku – I

Z

2

0

2

4

150201007101

Tasavvuf – I

Z

2

0

2

3

150201007103

Din Felsefesi – I

Z

2

0

2

4

150201007104

Din Eğitimi

Z

2

0

2

4

150201007105

Bitirme Ödevi – I

Z

1

0

1

2

150201007701

Kur’an Okuma ve Tecvid - VII

Z

2

0

2

3

170201007109

 Çağdaş İslam Düşünürleri

S

2

0

2

2

150201007117

Siyer ve Kaynakları

S

2

0

2

2

170201007112

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

S

2

0

2

2

170201007123

Tefsir Metinleri

S

2

0

2

2

170201007124

Klasik Hadis Metinleri

S

2

0

2

2

Toplam Kredi

21

0

20

30

 

VIII. Yarıyıl

 

Dersin Adı

Z

T

U

K

AKTS

150201008100

İslam Ahlak Felsefesi ve Esasları

Z

2

0

2

3

150201008200

İslam Hukuku – II

Z

2

0

2

4

150201008202

Dinler Tarihi – II

Z

2

0

2

3

150201008205

Bitirme Ödevi - II

Z

1

0

1

2

150201008801

Kur’an Okuma ve Tecvid – VIII

Z

2

0

2

3

150201008102

İslam Hukuk Metinleri

S

2

0

2

2

150201008119

Çevre ve Din

S

2

0

2

2

150201008104

Çağdaş Eğitim Akımları

S

2

0

2

2

150201008108

Türkiye’de Dini Akımlar

S

2

0

2

2

150201008110

Günümüz Kelam Problemleri

S

2

0

2

2

150201008114

Divan Edebiyatı Metinleri

S

2

0

2

2

150201008117

Felsefenin Temel Problemleri

S

2

0

2

2

150201008121

Klasik Hadis Usulü Metinleri

S

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

25

0

25

31

 

 

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM ) UZAKTAN EĞİTİMDE OKUTULACAK DERSLER VE KONULAR

 

ARAP DİLİ VE BELAGATI –I 

Bir sözün mecaz, istiare ve kinaye gibi farklı söyleyiş biçimleriyle ele alınması ve kelamın hem lafzına hem de anlamına yönelik cinas, seci vs. süslü ifadelerle dillendirilmesi hususu teferruatlı bir biçimde işlenmektedir.

 

İSLAM HUKUK USULÜ –I 

 Dersin öncelikli hedefi Dini delillerden çıkarılan hükümler ve hüküm çıkarma yöntemleri hakkında bilgi vermektir. Bununla beraber Hüküm, hakim ve nasları anlamanın ve hüküm çıkarmanın yolları. İçtihat ve mezhepler gibi konular hakkında öğrencinin hukuk nosyonu edinmesi sağlamak dersin nihai amaçları arasındadır.

 

SİSTEMATIK KELAM 

İtikadi meselelerin tarihi süreçteki yorumu ve yorumlama modellerini kavratmak, Kelam ilminin temel meselelerinin anlaşılmasına öncülük etmektir. Dersin İçeriği: Kelam ilminin tanımı, alanı ve amacının ve ortaya çıkış sebeplerinin kavratılması; Kelamcıların Bilgi ve Alem anlayışlarının kavratılması bu dersin hedeflerindendir. Yine imanın temellendirilmesi, imanın bilgisel değeri, Allah'ın varlık delilleri, yaratılış kuramları bu dersin hedeflerindendir.

 

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ – I

Bu dersin genel amacı; “İslam Felsefesi” teriminin anlamı, felsefenin İslam dünyasına girişi, tercüme hareketleri, önde gelen İslam filozofları ve görüşleri konularında öğrencilerin bilgi edinmelerini, bu bilgiyi kullanabilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

 İslam dünyasında felsefî düşüncenin ortaya çıkış ve gelişim süreci, Kindî, Râzî, Fârâbî, İbn Sînâ, Sühreverdi ve İbn Rüşd gibi ilk İslam filozoflarının düşünce sistemleri.

 

TEFSİR – III 

Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek, Kur’an’dan seçilen muayyen bölümlerin muhtelif tefsir kaynaklarında yapılan tefsirlerle mukayeseli olarak tefsir edilmesi ve bu vesileyle “Kur’an Okuma ve Tecvid” derslerinde meâlleri okunmuş bulunanların dışında kalan surelerin meâllerinin ve tefsirlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Ayrıca Kur’ın bir suresi temele alınarak ayrıntılı tefsir yapma melekesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

HADİS – III 

Hadislerin muhtevası, temel hadis kaynaklarının telif mantığı ve yazılış metotları hakkında öğrencileri bilgilendirip, onlara seçilen örnek bölüm ve hadislerden hareketle, benzer hadisleri diğer kaynaklardan bulma, anlama ve akademik bir yöntemle değerlendirme yeteneğini kazandırmaya çalışmak, öğrencilerin klasik ve modern yöntemleri kullanarak hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanmalarını sağlamak.

Klasik hadis kaynaklarının Kitâbu’n-Nikâh bölümünden medenî hukukla ilgili hadislerin okunması. (Evlilik konuları), Klasik hadis kaynaklarının Kitâbu’t-Tal âk bölümünden medenî hukukla ilgili hadislerin okunması. (Boşanma konuları), Klasik hadis kaynaklarının Kitâbu’t-Tal âk bölümünden medenî hukukla ilgili hadislerin okunması. (Çocuk hakları konuları)

 

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – V 

Tecvit bilgisini, yüzünden okuma, tecvid uygulamaları, dersin tanımı çerçevesinde sûrelerinin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır. Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara uygun olarak yapmaktır.

 

İSLAM KURUMLARI TARİHİ

Öncelikle, İslâm tarihçiliğinin başlangıcı, Kaynakları, Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi Tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenecektir. Bu inceleme genel olarak İslam Tarihindeki “kurumlar” merkezli olarak incelenecektir.

 

SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ

Dersin Amacı: Hadis ve sünnet kavramlarının mahiyetini, benzer ver farklılıklarını öğrencilere kazandırıp, hadislerin gerek dinî gerek sosyal hayattaki önemini kavratma.

 

TARİH USULÜ VE TENKİDİ

 

Dersin Amacı:Tarih araştırmalarında temel yöntem kurallarını ve bakış açılarının önemini kavratmak.

 

KUR’AN SEMANTİĞİ

Dersin Amacı: Kur´an´ın anahtar terimlerinin analizi üzerinden Kur´an´ın anlam dünyası hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. Dersin İçeriği: Bu derste dilbilimin alt alanlarından semantiğin verileri ışığında Kur´anın semantik haritası, anahtar terimleri örnek çalışmalarla anlatılacaktır.

 

SOSYAL BİLİMLER METADOLOJİSİ

 Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin bilim ve araştırma, bilimsel yöntem yaklaşımları, din bilimlerinde araştırmanın yeri, işlevi ve yöntemleri etik problemler, araştırma planlama vb konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanır. Dersin İçeriği: Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek ve bu alanda beliren sorunların çözülebilmesi amaçlanır.

 

ARAP DİLİ VE BELAGATI – II                                    

 

Belagat kavramı nedir ve hangi ilim dallarını içerir. Modern Arap edebiyatı yazarlarının meani konuları hakkındaki değerlendirmeleri nasıldır? Meani ilminde haber ne demektir, özellikleri nedir… Meani ilminde inşa ne demektir? Özellikleri nedir? Haber yapısının amaçları a) Muhataba cümlenin ifade ettiği hükmü nakletmek, Haber yapısının amaçları: b) Muhataba konuşmacının hükmü bildiğini nakletmek. Haber yapısının bölümleri a) İbtidaî (Muhatabın konu hakkında bilgisinin olmaması). b) Talebî (Muhatabın konu hakkında tereddütlerinin olması. c) İnkarî (Muhatabın konuyu kabul etmemesi) Beyan ilminin tanımı, doğuşu ve gelişimi Teşbih, tanımı ve taksimi Teşbih-i mürsel, teşbih-i müekked Teşbih-i temsil Teşbih-i mufassal, teşbih-i mücmel Teşbih-i beliğ, teşbih-i maklub Teşbih-i zımni Teşbihin faydaları Mecaz, tanımı ve kısımları Mecazın karineleri Mecazın alakaları Mecaz-ı akli Mecaz-ı mürsel Kur’an’da mecaz Bedi İlmi  Tevriye, El-Mezhebul Kelami.

 

İSLAM HUKUK USULÜ – II                                           

Hüküm, hakim ve nasları anlamanın ve hüküm çıkarmanın yolları ile,  İçtihat ve fıkhi mezheplerin İslam hukuk usulünün metodolojisi bağlamında ortaya çıkış saikleri ve bu saiklerin Nasslar çerçevesindeki dayanakları işlenecektir.

 

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ – II                                         

 

Mezhepler Tarihi’nin tanımı, konusu, amacı, metodu; temel kavramları ve kaynakları; mezheplerin ortaya çıkış sebepleri; din anlayışındaki ilk siyasi ve itikadi farklılaşmalar ve kurumsallaşma süreçleri; ilk dönem İslam mezheplerinden Haricilik, Mürcie, Mu’tezile, Şia, Zeydiyye, İmâmiyye, İsmâiliyye, Selefilik, Eş’arîlik, Mâturidîlik; sonraki dönem mezheplerinden Nusayriyye, Dürziyye, Kadiyanilik, Bahailik, Yezidilik ve Vehhabilik gibi mezheplerin isimlendirme sorunu, ortaya çıkış sebepleri, teşekkül süreçleri, temel görüşleri, alt kolları, yayıldıkları bölgeler, etkileri ve İslam düşüncesine katkıları.

 

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ – II                                               

 

İslam Felsefesinin Yapısı ve Özellikleri; İslam Felsefesinin Gerilemesi ve Nedenleri; İslam Felsefesinin Temel Problemleri; İslam Felsefesinin Batı Düşünce Dünyasına Etkisi. İslam felsefesinin Doğu düşüncesine etkisi.

 

TEFSİR – IV                                                                       

Öğrencilerin İbn Kesîr ve Tefsiri hakkında bilgi verilmesi; Bakara sûresi âyet 104-110 çerçevesinde “nesih”, “Ehl-i Kitabın müminleri kıskanması”, “namaz ve zekat ibadeti” konularının incelenmesi.Nesefî tefsirinden En’am sûresi âyet 74-81 çerçevesinde “Hz. İbrahim’in kavmi ile ilişkisi ve tevhid”, “Putlara karşı tavrı ve şirk” gibi konuların incelenmesi.Zâdü’l-Mesîr tefsirinden, Neml sûresi âyet 15-26 çerçevesinde “Hz. Süleyman’a verilen nimetler; muhtelif unsurlardan oluşan ordusu; Hüdhüd’ün Sebe Melikesi’nden haber vermesi” konularının incelenmesi.

 

HADİS – IV 

Hadislerin muhtevası, temel hadis kaynaklarının telif mantığı ve yazılış metotları hakkında öğrencileri bilgilendirip, onlara seçilen örnek bölüm ve hadislerden hareketle, benzer hadisleri diğer kaynaklardan bulma, anlama ve akademik bir yöntemle değerlendirme yeteneğini kazandırmaya çalışmak, öğrencilerin klasik ve modern yöntemleri kullanarak hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanmalarını sağlamak.

Klasik hadis kaynaklarının Kitâbu’n-Nikâh bölümünden medenî hukukla ilgili hadislerin okunması. (Evlilik konuları), Klasik hadis kaynaklarının Kitâbu’t-Tal âk bölümünden medenî hukukla ilgili hadislerin okunması. (Boşanma konuları), Klasik hadis kaynaklarının Kitâbu’t-Tal âk bölümünden medenî hukukla ilgili hadislerin okunması. (Çocuk hakları konuları)

 

KURA’AN OKUMA VE TECVİD – VI                          

 

Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara uygun olarak yapmaktır.

 

TÜRK KELAMCILARI                                       

 

Dersin Amacı: Öğrencilerin önde gelen Türk kelamcılarını tanımak, kelam ilmine katkılarını anlamak ve islam coğrafyasında Türk kelamcılarının yaptığı katkıyı belirlemelerini sağlamak.

 

TARİH FELSEFESİ

Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarih, tarihsel olgu, tarih bilgisi kavramlarıyla ilgili sorunları açımlayıp tartışarak tarihsel bilginin yapısıyla özelliklerini sorgulamaktır.

 

YENİ DİNİ HAREKETLER

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı ilahiyat fakültesi öğrencilerini günümüz dünyasında ortaya çıkan yeni dinsel hareketlerin tabiatını ve temel özelliklerini anlamaya muktedir kılmakdır.

 

TANRI TASAVVURLARI

Dersin Amacı: Düşünen ve aydınlanmış bir toplumun mutluluğuna katkıda bulunabilmek amacıyla; dinin toplumda doğru anlaşılıp, doğru yaşanılmasını sağlamak için, rasyonel, bilimle uyumluve modern bir inanç oluşturarak dinin tartışılabilirliğini kabul eden, eleştiriye açık
bireyler yetiştirmek; toplumda doğru ve güvenilir bir din anlayışına ulaşılmasını
sağlamak.

TASAVVUFİ KAVRAMLAR

Dersin Amacı: Tasavvufla ilgili temel kavramları inceleme ve değerlendirilmede yeterli bilgi verir.

 

İSLAM HUKUKU – I 

 

İslam Anayasa ve İdare Hukuku, İslam Ceza Hukuku, İslam Devletler Kamu Hukuku, İslam Mâli Hukuku, İslam Yargılama Hukuku, İslam Devletler Özel Hukuku ve İslam Aile Hukuku mukayeseli olarak öğrenilir.

 

TASAVVUF – I 

 

Tasavvufun tarif ve tasviri, hedefi. İslâm Medeniyeti’ndeki yeri. Diğer ilimlerle ilişkisi. Din ve mistik boyutu. Temel İslâm Kaynakları ve Tasavvuf. Tasavvufî düşünce ve hayatın tarihsel süreçteki görünümü. Tasavvufun temel şahsiyetleri. Başlıca Tasavvufî mektepler. İlk tasavvuf klasikleri. Tasavvufî düşüncenin gelişmesi. Tasavvufî kurumlar. Tasavvufî düşünce, hayat ve kurumların İslâm toplumları üzerindeki etkisi.

 

DİN FELSEFESİ – I  

 

Din nedir? İnsanlık, dini tecrübe boyutunu nasıl ifade etmiştir? Dinin felsefe ile ilişkisi nedir? Tanrı’nın varlığı hakkında deliller. Tanrı hakkında konuşmanın güçlüğü. Din dilinin yapısı. Tanrı’nın adaleti ve kötülük problemi, Tanrı’nın bilgisi ve insan hürriyeti. Tanrı alem ilişkisi. Teizm, Panteizm, Deizm, Panenteizm, Ateizm problemi. Kötülük problemi ve ateizm. Ölümden sonraki hayat, ruh-beden ilişkisi. Din bilim ilişkisi ve mucize. Din ahlak ilişkisi. Din sanat ilişkisi. Dini çeşitlilik ve dini çoğulculuk gibi meselelerin ele alınması.

 

DİN EĞİTİMİ

 

Din eğitimiyle ilgili bazı kavramlar, din eğitiminin alanları, ilkeleri, metotları, diğer dallarla ilişkileri, İslam din eğitiminin tarihi gelişimi, bilim dalı olarak ortaya çıkışı, dini gelişim teorileri, din ve öğrenme, Türkiye'de din eğitiminin tarihi gelişimi ve hukuki dayanakları, dini öğreten personelin yetiştirilmesi, bazı batı ülkelerinde din eğitimi uygulamaları

 

BİTİRME ÖDEVİ – I  

 

Öğrenci seçeceği bir alan ile ilgili hocaya giderek bitirme ödevini belirler, hocanın danışmanlığında teknik metot olarak bütünlüklü bir çalışmanın ortaya çıkmasındaki aşamaları öğrenir, nihayetinde bir çalışma ortaya koyabilecek niteliğe sahip olacak donanımı edinecektir.

 

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – VII

Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara uygun olarak yapmaktır.

 

KUR’ANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR   

  

Konuyla ilgilenenler Kur an ın yorumuna çağdaş yaklaşımları daha net bir şekilde göreceklerdir.

 

Kur’an’ın yorumundaki farklı yaklaşımların nedenlerini daha somut bir şekilde öğreneceklerdir.

 

Kur’an’ın çağdaş yorumundaki öncüllerini tanıyacaklar.

 

Konuyu daha iyi kritize edeceklerdir.

 

Türkiye de yapılan çalışmalar ile diğerlerini mukayese edeceklerdir.

 

TEFSİR METİNLERİ

 

Dersin Amacı: Tefsire ait klasik bir metnin nasıl çözümleneceği daha önceki tefsir derslerinden öğrenilenlerin tatbiki şeklinde işlenecektir.

SİYER VE KAYNAKLARI

Dersin Amacı: Hz. Peygamber dönemini ilk dönem siyer kaynaklarını inceleyerek öğrenmek.

KLASİK HADİS METİNLERİ

Dersin Amacı: Klasik hadis kaynaklarından seçilen metinlerin okunması suretiyle, öğrencinin hadisleri okuma becerisi kazanması.

 

İSLAM AHLAK FELSEFESİ VE ESASLARI

 

İyilik-kötülük kavramı, duygu, akıl ve sezgi ile temellendirilen ve genel olarak “dindışı ahlak nazariyeleri” olarak bilinen ahlak nazariyeleri, dinî ahlak nazariyesi, pratik ahlak ve temel ahlakî erdemler vb konular işlenecektir.

 

İSLAM HUKUKU – II 

İslam Ticaret ve Borçlar Hukuku mukayeseli olarak  işlenecektir.

 

DİNLER TARİHİ – II

Yahudilik: Tarihçe, Mezhepler, İnanç, İbadet ve Uygulamalar; Hıristiyanlık: Tarihçe, Mezhepler, İnanç, İbadet ve Uygulamalar; İbrahimi Dinler Olgusu, Dinlerarası Diyalog, Misyonerlik konuları işlencektir.

 

BİTİRME ÖDEVİ – II

Öğrenci seçeceği bir alan ile ilgili hocaya giderek bitirme ödevini belirler, hocanın danışmanlığında teknik metot olarak bütünlüklü bir çalışmanın ortaya çıkmasındaki aşamaları öğrenir, nihayetinde bir çalışma ortaya koyabilecek niteliğe sahip olacak donanımı edinecektir.

 

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – VIII

Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara uygun olarak yapmaktır.

 

İSLAM HUKUK METİNLERİ

Bu derste klasik fıkıh kitaplarının sistematiği ve konuları ele alışı el-İhtiyar kitabı üzerinden örnekler incelenir.

 

ÇEVRE VE DİN

Dinlerin çevre ve ekoloji ile ilgileri ve bu bağlamda çeşitli din ve ekollerin bu noktadaki yaklaşımları incelenecektir.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, günümüzdeki eğitim teorileri hakkında bilgi vermektir.

 

TÜRKİYE’DE DİNİ AKIMLAR

Dersin Amacı: Günümüzdeki dinî akımları ve din anlayışlarındaki farklılıkları tarihsel ve dini açıdan tahlil etmek ve bunların etkilerini ortaya koymaktır.

 

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Dersin Amacı: Bu dersle öğrencinin günümüzde itikadî açıdan problem teşkil eden konular hakkında fikir sahibi olması ve bunların cevap ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

 

DİVAN EDEBİYATI METİNLERİ

Dersin Amacı: Divan Edebiyatının kaynakları ve genel özellikleri; 13-14. yy. Divan Edebiyatı, dönemin şairleri ve eserlerinden örnekler (Hoca Dehhanî, Kadı Burhaneddin vd.) ile öğrencilerin Türk edebiyatı hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

 

FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ

Dersin Amacı: Bu derste Mezopotamya, Hindistan, Çin ve Yunan medeniyetlerinden orta çağa kadar felsefe öncesi ve felsefi düşünce irdelenmekte, hayatın anlamı, bilgi ve varlık gibi felsefenin temel sorunları incelenmektedir.

 

KLASİK HADiS USULÜ METİNLERİ

Dersin Amacı: Hadis usûlü ilmini, mütekaddimun ve müteahhiruna ait klasikleşen eserler üzerinden mukayeseli bir şekilde tanıyarak hadis usulü ilminin gelişimini öğrenmek.