IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

DERS İZLENCELERİ

Acil ve İlk Yardım - Lisansüstü (TR)

Kimyasal Risk Etmenleri (TR)

Chemical Risk Factors (ENG)

Laboratuvarda İş Güvenliği (TR)

Laboratuvarda İş Güvenliği (ENG)

İş Sağlığı ve Güvenliği (TR)

Occupational Health and Safety (ENG)

Acil ve İlk Yardım (TR)

Emergency and First Aid (ENG)

Dezavantajlı Gruplarda İş Sağlığı ve Güvenliği (TR)

Occupatıonal Health and Safety In Dısadvantaged Groups (ENG)

Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi (TR)

Hazardous Material and Waste Management (ENG)

 

1. Kurumsal Hazır Olma Durumu

Iğdır Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.06.2017 tarih ve 39164 sayılı yazısında belirtilen Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisansüstü program açma kriterlerini yerine getirmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında fiilen öğrenci alımına başlamıştır.

1.1. Öngörülen girişim, kurumun vizyon, misyon, stratejik amaç ve planlarıyla uyumlu mudur?

Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu, “Uzaktan Öğretim yöntemi ile sunulan eğitim uygulamalarında program kalite ve öğrenci olanakları bakımından ulusal düzeyde söz sahibi olmak ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilecek adımların atılmasını sağlamak”; misyonu ise “insan odaklı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri çerçevesinde, günün ve geleceğin ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla internet teknolojilerine dayalı ulusal ve uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymak”tır. Stratejik amacı ise; kısa vadede ulusal düzeyde, uzun vadede ise uluslararası düzeyde Uzaktan Öğretim faaliyeti yürüten kurumlar arasında yer almaktır.

Bu bağlamda yüksek kaliteli hizmet anlayışına uygun olarak Merkezimiz bünyesinde planlanan İş Sağlığı ve Güveliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında başlatılmasına yönelik girişimimiz, kurumumuzun vizyonu ile uyumludur.

1.2. Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler

Eğitim – Öğretim faaliyetlerine 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle başlanması planlanan Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler tamamlanmıştır.

1.3. Teknik altyapı

1.3.1. Sunucu hizmetleri

Programların yürütülmesinde gerekli teknik alt yapı için hizmet satın alınmış olup, sunucu hizmetleri Öğrenim Yönetim Sistemi hizmeti alınan firma tarafından işletilen sanal sunucular üzerinden yedekli olarak verilecektir. Üniversitemizde yürütülecek olan Uzaktan Öğretim hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal sınıf uygulamaları Öğrenim Yönetim Sistemi hizmeti alınan firma sunucuları üzerinden yapılmaktadır. Uygulama sunucuları, programların yürütülmesinde gerekli entegrasyona ve bilgilerin yedeklenmesine cevap verecek niteliktedir.

1.3.2. Bant genişliği

ULAKBİM’den sağlanan bant genişliği 200 Mbit’dir. Bu bant genişliği, Uzaktan Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine elverişli olup,  öğrenci sayısındaki değişime bağlı olarak artırılabilecek özelliktedir.

1.3.3. Öğrenci bilgi sistemi

Üniversitemizde lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet sunmakta olan bir Öğrenci Bilgi Sistemi mevcut olup, Uzaktan Öğretim programı yürütülmesinde de bu sistemden yararlanılmaktadır.

1.3.4. İşlevsel öğrenme yönetim sistemi

Üniversitemizde; ALMS öğretim yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Uzaktan Öğretim aktiviteleri çevrimiçi ve yüz yüze dersler üzerinden yürütülmektedir. ALMS, Advancity tarafından geliştirilmiş örgün ve uzaktan öğretim için öğretim elemanları ve öğrencilerin tüm iletişim ve paylaşım ihtiyaçlarını karşılayan tamamen yerli akademik öğretim yönetimi sistemidir. ALMS, asenkron bir yazılım olmasıyla birlikte, senkron canlı sınıf uygulamalarıyla entegrasyonu vardır. Ekstra bir yazılım gerektirmeden internet bağlantısı olan her hangi bir mobil cihaz üzerinde rahatlıkla çalışmaktadır.

1.4. Uzaktan Öğretim ya da teknoloji destek merkezi

Üniversitemiz bünyesinde eğitim ve teknolojik destek sunan bir Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmakta olup, bu merkez yüksek lisans, lisans, lisans tamamlama, önlisans olmak üzere programın yürütülmesine ve öğrencinin eğitim-öğretim hizmeti almalarına imkân sağlamaktadır. Öğretim yönetim sistemi hizmeti veren firma tarafından uzaktan teknik destek sağlanacaktır.

Bilgisayar teknolojileri konusunda hosting, internet altyapısı ve erişimi ve teknik destek gibi hizmetler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

2. Program Geliştirme

2.1. Programın amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında;

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

İnsan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak iş güvenliği uzmanı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

2.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Ülkenin genel politika ve stratejik planlarıyla (insan kaynakları politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, vb.) uyumu

30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm çalışanları kapsamına almış, iş yerlerini tehlike derecelerine göre sınıflara ayırmış, işverenlere risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirmiş, işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesini zorunlu tutmuştur. Bu uzmanları A, B, C sınıflarına ayırarak görev alanlarını belirlemiştir. Bu yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında özel eğitim görmüş elemanlara büyük ölçüde gereksinim duyulmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ülkenin ve AB’nin politika ve stratejik planları ile ileri derecede uyumludur.

Öte yandan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1 Temmuz 2020 tarihinde değişiklikler yapılmış ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler ile 01.07.2020 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan Kamu ve özel sektörün bütün işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile iş sağlığı ve güvenliği alanında özel eğitim görmüş elemanlara gereksinim daha da artacaktır. Bu son yasa değişikliği de dikkate alındığında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının, ülkenin ve AB’nin politika ve stratejik planları ile ileri derecede uyumludur.

2.1.2. Program mezunlarının istihdam olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezun olan bireylere aşağıdaki katkıları sağlamaktadır;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda geniş bir çalışma alanı bulacaklardır.

Kamu kurumlarında çalışan personel için zaman ve mekân sınırı olmadan lisansüstü eğitim yapma imkânı sunarak görevde yükselme ve unvan değişikliğine imkân sağlayacaktır.

2.1.3 Mezunların alabileceği unvanlar

Bu programdan mezun olan öğrenciler, alanlarında lisansüstü seviyesinde bilgilere sahip olacaklardır. Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, “Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilecektir.

 

2.2 Programın uygulama modeli (yoğun etkileşimli, yönlendirmeli, kitle eğitimi)

Programda yoğun etkileşimli Uzaktan Öğretim modeli uygulanacaktır. Bu model; öğreten – öğrenci, öğrenci – öğrenci ve öğrenci – materyal etkileşimine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamada eğitim süreci, eğitim zamanından bağımsız olarak çeşitli kaynaklara (video, internet gibi) kaydedilmekte, katılımcıların bu kaynaklara istedikleri zaman ulaşmaları olanağı sunulmaktadır. Ders içeriklerinin hazırlanmasında video, görsel ve işitsel tasarımlardan faydalanılabilmekte, mesajlar iletilebilmekte, test, sunum ve duyurular yapılabilmekte, zamandan bağımsız hareket edilebilmekte ve aynı zamanda da farklı noktalardan bu sisteme erişme olanağı bulunmaktadır.

2.3. Bologna sürecinin gerekleri

Programın Bologna Sürecine uyarlama çalışmaları aktif olarak yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları nedeni ile tamamlanmıştır. Süreçte yer alan gereklerin birbiriyle ilişkilendirilerek tamamlanması halinde süreç doğru yönetilmiş olacağından Bologna Sürecinin gerekleri 2018-2019 eğitim – öğretim dönemi itibariyle mevcut iş sağlığı ve güvenliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programları kapsamında, paydaşların görüşleri ve program izleme komitesinin verileri doğrultusunda aşamalı olarak yerine getirilerek tamamlanmıştır.

2.3.1. Program çıktıları, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlilikleri doğrultusunda program yeterlilikleri mevcut iş sağlığı ve güvenliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan ve aktif olarak yürütülen her bir dersin Ders – Program Yeterlilik İlişkisi belirlenmiştir.

2.3.2. Eğitim amaçları

Programın eğitim amaçları şu şekilde sıralanabilir;

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışanlara akademik beceriler kazandırmak, bilgilerini güncellemek ve AB uyum süreci ile değişen ve gelişen sektör ve mevzuatlar hakkında eşgüdümlü bilgi vermek.

Bilgi ve görgü açısından daha donanımlı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları yetiştirmek

2.3.4. Ders programı

Ders programının Bologna Süreci gerekleri göz önünde bulundurularak mevcut iş sağlığı ve güvenliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programları kapsamında geliştirilmiştir.

2.3.5. Tüm bu süreçlerde paydaşlarla görüş paylaşımı

Bologna süreci gerekleri yerine getirilirken en büyük paydaş grubu programa devam eden öğrenciler olacaktır. Programa öğrenci alınması durumunda diğer paydaşların görüşleri ile birlikte öğrencilerden anket uygulamaları, yüz yüze iletişim, memnuniyet araştırmaları yolu ile konu hakkındaki görüşler alınmaktadır.

2.3.6. Tüm derslerin öğrenme çıktıları

Birçok bölümden (dersin amacı, tanımı, kodu, kredisi, AKTS’si, içeriği, katkısı ..vb) oluşan ders öğrenme çıktısının bir bölümünü oluşturan “dersin amacı” kısmı mevcut iş sağlığı ve güvenliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının Bologna Gereklerinin yerine getirilmesi sürecinde belirlenmiştir.

  2.4. Müfredat

2.4.1. Zorunlu ve seçmeli dersler

          Programın, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredatı dönemler bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her bir ders 3 kredi ve 6 AKTS’den oluşmaktadır. “Seminer” ve “Dönem Projesi” derslerinin kredisi yoktur.

          Programın, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredatı dönemler bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders Listesi

 1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

ISG5011

İş Sağlığı ve Güvenliği

Z

3

-

3

6

ISG5014

Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi

Z

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

ISG5016

Seminer

Z

 

 

 

6

            1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

42

 

 

 1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

ISG5021

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Z

3

-

3

6

ISG5022

İş Hukuku

Z

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

ISG5028

Dönem Projesi

Z

-

-

-

12

            2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

48

 

T: Teorik U: Uygulama K: Kredi S: Seçmeli Z: Zorunlu

 

 

PROGRAM AKTS ÖZETİ

Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

42

Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

30

Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı

90

 

 

                             1. GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders

Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

ISG5112

Fiziksel Risk Etmenleri

S

3

 

3

6

ISG5113

Acil Durum Yönetimi

S

3

 

 

3

6

ISG5114

İş Kazaları Ve Korunma

S

3

 

 

3

6

ISG5115

Kimyasal Risk Etmenleri

S

3

 

 

3

6

ISG5116

Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi

S

3

 

3

6

ISG5118

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İstatistik

S

3

 

3

6

ISG5012

Ergonomi ve Sistem Güvenliği

S

3

 

3

6

ISG5013

Acil ve İlk Yardım

S

3

 

3

6

 

 

                                2. GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders

Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

ISG5211

Biyolojik Risk Etmenleri

S

 

3

 

3

6

ISG5212

Sektörel Bazda İş Sağlığı ve Güvenliği

S

3

 

 

3

6

ISG5213

İş Yerlerinde Yangın Ve Güvenlik Sistemleri

S

3

 

 

3

6

ISG5214

Endüstriyel Hijyen Ve İşçi Sağlığı

S

3

 

3

6

ISG5215

İş Güvenliği Ekipman ve Donanımları

S

3

 

3

6

ISG5216

Enerji ve Isı Sistemlerinde İş Güvenliği

S

3

 

3

6

ISG5217

İnhalasyon Hasarı

S

3

 

3

6

ISG5218

Yönetim Sistemleri

S

3

 

3

6

ISG5023

Meslek Hastalıkları ve Sağlık Gözetimi

S

3

 

3

6

 

 

2.4.2. Yüz yüze dersler/laboratuvar/uygulama/staj

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve diğer birimleri bünyesinde ders içerikleri, etkinlikler ve uygulamalar için gerekli bilgisayar laboratuvarları ve uygulama alanları bulunmaktadır.

2.4.3. Ders izlenceleri (tanım, kapsam, işleyiş, kaynaklar, değerlendirme vb. bilgileri içeren)

Derslerde kullanılacak olan her türlü kaynak, program koordinatörü ve dersi yürütecek olan akademisyenler ile işbirliği içerisinde planlanmış olup mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği tazli/tezsiz yüksek lisans programlarında Kovid-19 pandemi sürecinde uygulanmıştır; bu uygulamalar geliştirilerek 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin öğrenim sürecinde hizmete sunulacaktır. Çeşitli yazılı kaynakların öğrencilerin alanlarına ilişkin geniş bir vizyon kazanmaları açısından tavsiye edilmesinin yanı sıra sayısal (digital) kaynakların ise ALMS Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşımı yapılmıştır ve yeni kaynakların paylaşılması da öngörülmektedir.

Programa ait derslerin içerikleri aşağıda sunulmuştur.

2.5. Öğrenci kabul koşulları (önkoşullar) ve programın ücreti

Iğdır Üniversitesi Lisansütü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı için belirlenen koşulları sağlayan bireyler bu programa kabul edileceklerdir. Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrencilerin programa başvuru yapabileceklerdir. Programa her dönem öğrenci alımı yapılır. Kayıtlar, Iğdır Üniversitesi Lisansütü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü programlarına öğrenci alımları ile birlikte yapılır.  Dolayısıyla öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve kayıt süreçleri her dönem ilan edilir. İlk olarak, ilanlardaki takvime göre başvurular alınır. Lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralanan başvurulardan kontenjan kadarı, kayıt yaptırmaya hak kazanmış olarak ilan edilir.

Programın bir yarıyıllık ücreti 3.000 TL’dir. Programa kayıtlı olmayıp da programdan ders almak isteyenler için ücret, ders başına (3 kredi) 600 TL’dir.

2.6. Öngörülen kontenjanın seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygunluğu

Mevcut öğretim yönetim sistemimiz yaygın olarak kullanılan birçok senkron ve asenkron araçlarla öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-materyal etkileşimlerine olanak tanımaktadır. Bu nedenle öngörülen kontenjan bu programın yürütülmesi için seçilen yoğun etkileşimli eğitim modeline uygundur.

2.7. Öngörülen model doğrultusunda yerel organizasyonlar (öğrenci bürosu, eğitim desteği, sınav hizmetleri vb.)

IÜ-UZMER (Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim ve Uygulama Merkezi)’in bünyesinde akademisyen, teknik personel, alt yapı ve gerekli donanım mevcuttur. Uzaktan eğitim merkezimiz daha önceden YÖK 5(i) derslerini uzaktan eğitimle yürüterek 2 yıllık uzaktan eğitim tecrübesi oluşturmuştur. Ayrıca, merkezimizde gerekli organizasyon yapıları (teknik destek birimi, sınav birimi, ders koordinatörlükleri, öğrenci danışmanlıkları vb.) oluşturulmuştur. Bu birimler üzerinden öğrencilere ve öğretim üyelerine akademik, teknik ve pedagojik destek sağlanmaktadır.

2.8. Genel öğretme-öğrenme (öğretim) yaklaşımı

Programlarda genel olarak bireysel öğrenme, sunuş, çoklu ortam ve kavram öğrenme yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde ön organize ediciler, hedefler ve giriş bölümleriyle başlayan sunuş, özet ve değerlendirme şeklindeki adımları takip eden yapılandırılmış okuma içeriklerinin sunumuna ek olarak bireysel öğrenmeyi destekleyecek e-öğrenme içerikleri sunulacaktır. Ayrıca alıştırma kısa ders anlatım videoları ile öğrenmenin kalıcılığı ve transferi hedeflenmiştir.

Yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımına uygun olarak alana yönelik projeler,  simülasyonlar ve oyun tabanlı etkinlikler ile gerçek öğrenme durumları oluşturulmuştur.

3. Ders Tasarımı

3.1. Dersler için seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun malzemeler

Dersler için seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun okuma metinleri, bireysel çalışma materyalleri, alıştırma ve ders videoları gibi malzemeler, program kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları ve yardımcıları ile Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevlendirilen materyal tasarım ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

3.2 Ders malzemeleri hazırlanması ve sunumu

Ders materyalleri, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanacak olup, hazırlanan bu malzemeler Merkez bünyesinde oluşturulan tasarım ve geliştirme ekiplerince kullanıma hazır hale getirilerek Öğretim Yönetim Sistemi aracılığı ile öğrencilere sunulmaktadır.                             

3.3. Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında destek birimi

Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde öğretim tasarımı, içerik geliştirme ve ölçme – değerlendirme birimleri tarafından gerekli destek verilecektir.

3.4. Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin uygunluğunu denetleyen iç kalite güvence sistemi

Ders malzeme ve etkinliklerinin uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek üzere öğretim elemanlarından oluşan bir program izleme kurulu oluşturulmuştur.

 3.5. Derslerdeki etkileşim süreçleri seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygunluğu

3.5.1. Öğrenenler arasındaki etkileşim

Öğrenenler arasında meydana getirilecek etkileşimler sanal sınıflar, ders forumları, öğrenci bilgi sistemi, mesajlaşma sistemi, e-posta sistemi ve sosyal paylaşım siteleri ile grup tabanlı öğrenme aktiviteleri ile gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sanal sınıflarda öğretmene soru sorabildikleri gibi diğer öğrencilere de soru sorup görüş bildirebileceklerdir. Öğrencilere verilecek grup ödevleri aracılığıyla öğrenciler arasında bir etkileşim ortamı oluşturulacaktır.

3.5.2. Öğrenen-öğretim elemanı/yardımcıları arasındaki etkileşim

Dönem içerisinde öğreticiyi eş zamanlı bir şekilde öğrencilerle buluşturacak sanal sınıf uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca eş zamansız mesajlaşma, forum aktiviteleri gibi iletişim kanalları ile gelen sorulara akademik danışmanlar tarafından cevap verilecektir. Bunun yanı sıra öğrenci materyal etkileşimi sonucu tutulan öğrenci kayıtları ders danışmanları tarafından incelenerek öğrencilere gerekli bilgiler verilebilecektir.

3.5.3. Öğrenen-içerik etkileşimi

Bu programda etkileşim Öğrenim yönetim sistemi yardımıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Programda materyal tasarım ekibi tarafından hazırlanmış olan görsel ve işitsel içeriğin yanı sıra çevrim dışı olarak takip edilecek okuma metinleri de yer alacaktır. Materyaller öğrenci davranışlarını takip edebilecek ve içerisinde bulundurduğu etkileşimli alıştırmalar ile öğrencilere çeşitli katkılarda bulunabileceklerdir.

3.6. Öğrencilere sağlanacak ders kaynakları ve öğrencilere ulaştırılması

3.6.1. Ders kitabı, ek kaynaklar

Programda yer alan dersler için belirlenen bilimsel araştırmalar, kaynak kitaplar öğrencilere tavsiye edilecek ve öğrencilerin ek okumalara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

3.6.2. Dijital kaynaklar (podcast, webcast, vb.)

Ders kaynakları elektronik kitaplar, e-içerik, alıştırma ve diğer görsel ve işitsel destek kaynakları ise internet üzerinden sunulacaktır.

3.6.3. Sanal Kütüphane

Üniversitemiz kütüphanesindeki çevrimiçi veri tabanları, abone olunan online kitaplar, dergiler, Iğdır Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı bünyesinde ve Açık Erişim Sistemi tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.

4. Destek Hizmetleri

4.1. Öğrenci Destek Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 05303068899 çağrı merkezi olarak üniversitemiz bünyesinde teknik hizmet vermektedir. Ayrıca UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111 ve e-mail: uzmer@igdir.edu.tr üzerinden de destek sağlanmakatadır.

Öğrenci İletişim Merkezleri: Öğrenci belgesi, sınav giriş belgesi, not döküm belgesi... vb resmi evrakın temini ve onaylanmasında öğrencilere hizmet verecektir. Aynı zamanda bu merkezler öğrencilerimiz için danışma merkezi olarak görev yapacaktır.

4.2. Öğrencilerle haberleşme

Öğrencilerle haberleşme; çağrı merkezi, UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111 ve e-mail: uzmer@igdir.edu.tr, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, e-posta, çevrimiçi uygulamalar, forum ve sosyal paylaşım ağları ile gerçekleştirilecektir.

4.3. Öğretim sürecini destekleyecek akademik, idari, teknik ve sosyal destekler

4.3.1. Akademik Destek: Ders uygulama danışmanlığı

Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan etkileşimli öğrenme içeriklerinin yanı sıra ders içi forum, sanal sınıf, ödev ve proje aktiviteleri de bulunmaktadır. Etkileşimler, dersin öğretim elemanı ve akademik danışmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.  Sözü edilen destekler her ders için ayrı forumlar, anlık mesajlar ve e-posta gibi iletişim araçları ile sunulacaktır.

4.3.2. Teknik Destek: Öğrencilere e-posta hesabı, erişim kolaylığı

Öğrencilerimiz, kendilerine tahsis edilecek mail hesabı ile Microsoft’un sağlamış olduğu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecektir.

4.3.3. İdari Destek: Kayıt, ödeme, askerlik, mezuniyet töreni vb.

Öğrencilerin kayıt, katkı payı ödemeleri, askerlik ve mezuniyet işlemleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. Öğrenci iletişim merkezleri ve merkezi öğrenci işleri birimi idari destek hizmetlerini yerine getirecektir.

4.3.4. Sosyal Destek: (mediko-sosyal hizmet, sosyal faaliyetler, mezuniyet töreni vb.)

Öğrencilerimiz, Üniversitemizin tüm sosyal imkânlarından ve Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal etkinliklerden yararlanabilecektir.

 4.4. Yerel Organizasyon (öğrencilere bulundukları mahalden hizmet verecek)

Öğrencilerin bulundukları mahalden hizmet almaları için ayrı bir Öğrenci İletişim Merkezi ihtiyacı olmayacaktır. Çağrı merkezi ve internet üzerinden yeterince destek hizmetleri verilebilecektir.

4.5. 7/24 Web Destek Sistemi / Çağrı Merkezi Hizmeti

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 05303068899, UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111, ue@advancity.com.tr veya uzmer@igdir.edu.tr çağrı merkezimiz bulunmaktadır.

5. Ölçme Değerlendirme

5.1. Uygulanacak ölçme değerlendirme yaklaşımları

Programların değerlendirilmesinde süreç ve ürün değerlendirme yaklaşımları kullanılacaktır. Ürün değerlendirilmesi online ve gözetim altında gerçekleştirilecek sınavlar ile yapılacaktır. Proje, rapor, kişisel değerlendirme dosyası ve performans değerlendirme ölçeği gibi araçlar değerlendirme süreçlerinde yer alacaktır.

Tüm öğrenciler için aynı ölçütlerin kullanıldığı grup değerlendirmesini esas alarak tasarlanan ölçme ve değerlendirme süreci sonunda önceden belirlenen ölçüte göre mutlak değerlendirme yapılmaktadır.  

5.2. Yerel organizasyon ve sınav merkezleri

Merkezimiz tarafından yapılacak olan tüm sınav organizasyonları soru basımından, ölçme değerlendirmeye kadar tüm aşamaları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde sorumlu öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

5.3. Programların değerlendirilme stratejisi

Programlar;

 • Memnuniyet,
 • Başarı,
 • Verimlilik

olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir.

Öğrenci ve diğer paydaşların süreç ve programa ilişkin memnuniyetleri belirlenecek, girdi-süreç ve çıktı yaklaşımıyla programın hedeflerine ne derece ulaştığı tespit edilecektir. 

Programın hazırlanması ve yürütülmesi için harcanan emek, zaman, kaynak ve diğer maliyetlerle elde edilen çıktıların karşılaştırıldığı bir verimlilik analizi yapılması da planlanmaktadır. 

Tüm bu değerlendirmelerde öğrenci, öğretim üyesi, tasarım ekibi, yönetici ve diğer paydaşlardan toplanan veriler esas alınacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMI

DERSLER ve KONULAR

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Amaç

Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak amacıyla kurulmuş olan “İş Sağlığı” kavramının temel içerikleri anlatılacaktır. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verilecektir.

İçerik

 • İş sağlığı kavramı, tarihsel gelişimi ve değişimi
 • İş sağlığının önemi
 • İş sağlığının temelleri
 • İş ile insan sağlığı arasındaki etkileşimler
 • İş verimini etkileyen etmenler
 • Çalışanlarda risk grupları
 • Ülkemizde iş sağlığının genel görünümü
 • Anatomi ve vücut mekanizmaları
 • İş istasyonu ve ekipman tasarımı için antropometrik prensipler
 • Fizyolojik iş yükü
 • İş kapasitesi
 • Fiziksel çevre dizaynı
 • Ergonominin amaçları
 • Ergonomik iş yeri dizaynı
 • Ofis ergonomisi
 • İnsan-makine etkileşimi
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği
 • İş organizasyonu

 

İŞ HUKUKU 

 

Amaç

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen bir hukuk dalı olarak “İş Hukuku” hakkında temel bilgiler verilecektir.

İçerik

 • İş hukukunun tanımı
 • İş hukukunun özellikleri ve temel kavramları
 • Hizmet akdi ve hukuki niteliği
 • Hizmet akdinden doğan borçlar
 • Hizmet akdinin sona ermesi
 • Toplu iş sözleşmesi özellikleri
 • Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi
 • Grev ve lokavtın tanımı ve unsurları
 • Sendika ve konfedarasyonların tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 

 

Amaç

“İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ve uygulamaları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Dünyada iş sağlığı ve güvenliği
 • Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları
 • İSG hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri
 • İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • PARPAT Tüzüğü (Patlayıcılardan korunma dokümanı)
 • İş yerinde sağlık-güvenlik eğitimi ve iletişim

 

ERGONOMİ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ

 

Amaç

İnsan organizmasının özelliklerini ve yeteneklerinin araştırılarak işin insana, insanın işe uyumu için gerekli şartların nasıl sağlanacağını; insanların yeteneklerini fark etmesi ve etkili bir şekilde kullanılması sağlanarak insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önleyecek tedbirlerin neler olacağı ile ilgili bilgiler verilecektir.

İçerik

 • Endüstriyel toplum ve ergonomi
 • İnsan-makine sistemleri
 • Ergonomik açıdan insan
 • Antropometri
 • İnsan çalışması ve özellikleri
 • İş organizasyonu
 • Fiziksel ergonomi
 • Çalışma yeri tasarımı ve yerleşim düzenlemesi
 • Ergonomik risk değerlendirmesi
 • İş ekipmanlarının tasarımı

 

ACİL VE İLK YARDIM

 

Amaç

İş yerinde iş kazası ve meslek hastalığı gelişmemesi için alınabilecek bütün önlemler alınmış olmasına rağmen, iş yerinde oluşabilecek kazalara ve hastalıklara karşı iş yerinde neler yapılabileceği, bunun için iş yerinde hangi alt yapının oluşturulması gerektiği, acil olarak yapılabilecek müdahaleler konusunda bilgi ve beceri kazandırılması. Her türlü kaza ve yaralanma sonucu yaşamı tehlikeye sokan durumlarda yapılacak hayat kurtarıcı uygulamaları yapma, tıbbi bakım olanakları sağlanıncaya kadar yaralının taşınması ve gerekli ilk yardım uygulamalarını öğretmek amaçlanmaktadır.

İçerik

 • İlk yardıma giriş
 • İlk yardımda temel ilke ve yöntemler
 • Yararlanma nedenleri
 • Genel topografik anatomi
 • Hastanın değerlendirilmesi
 • Solunum sistemi acillerine müdahalede temel prensipler
 • Dolaşım sistemi acillerine müdahalede temel prensipler
 • Suni solunum ve destek tedavisi
 • Kanama kontrolü, şok, yumuşak doku travmaları
 • Kas ve iskelet sistemi yaralanmaları
 • Kırık ve lokomotor sistem yaralanmaları
 • Omuz ve üst ekstremite yaralanmaları

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK YÖNETİMİ

 

Amaç

İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması için gerekli bilgi alt yapısının sağlanması amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Risk ve risk değerlendirme kavramları
 • Risk değerlendirme metodolojileri
 • Risk algılama tanımları
 • Risk yönetim prosesi
 • Risk algılamayı etkileyen faktörler
 • Çalışma alanında özel risk grupları
 • Risk tespit metotlarına genel bakış
 • Risk tespiti ve değerlendirilmesi
 • Çevresel risk yönetimi

SEMİNER

 

Bu derste öğrenci belirlenen bir konuda seminer çalışması yapacaktır.

 

ACİL DURUM YÖNETİMİ

 

Amaç

Bir olayın etkilerini azaltmak, müdahale etmek ve etkilerini gidermek için yapılması gerekenler anlatılacaktır.

İçerik

 • Afet ve acil durum kavramları
 • Afet ve acil durum yaratan olaylar
 • Acil durum öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar
 • Acil durum yönetim sisteminin oluşturulması
 • Acil durum politikası ve planlama ekibinin oluşturulması
 • Acil durum planlarının hazırlanması
 • Acil durum müdahale prosedürleri, eğitim, tatbikat ve diğer faaliyetler
 • Örnek acil durum planları

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İSTATİSTİK

 

Amaç

İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılacak temel istatistik bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Temel istatistik kavramları ve yöntemleri
 • Biyoistatistik kavramı ve kullanımı
 • Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler
 • Verilerin sınıflandırılması
 • Tablo ve grafik yapım yöntemleri
 • Dağılım türleri
 • Hipotez testleri
 • Ki-kare testi, varyans analizi, korelasyon ve regrasyon analizi
 • SPSS paket programının kullanımı

TEHLİKELİ MADDE VE ATIK YÖNETİMİ

 

Amaç

Tehlikeli atıkların üretilmesinden nihai bertaraf edilmesine kadar çevreyle uyumlu yönetimin sağlanması için gerekli temel bilgiler verilecektir.

İçerik

 • Tehlikeli atık kriterleri ve yaygın atıklar
 • Tehlikeli atıkların insanlar ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri
 • Tehlikeli atıklardan kaynaklanan risk değerlendirilmesi
 • Tehlikeli atık yönetiminde biyolojik yöntemler
 • Tehlikeli atık yönetiminde kimyasal yöntemler
 • Tehlikeli atık yönetiminde fiziksel yöntemler
 • Tehlikeli atıkların katılaştırılması
 • Tehlikeli atıkların depolanması ve geri kazanılması
 • Tehlikeli atık kontrol yönetmeliği

 

İŞ YERLERİNDE YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

 

Amaç

İşyerlerinde gerçekleşebilecek yangınlar ve alınacak önlemler ile ilgili bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Yangın nedir? Neden patlama olur?
 • Yangın Yönetmeliği’nin incelenmesi
 • Yangında organizasyon ve haberleşme teknikleri
 • Yangından korunma yöntemleri
 • Yanma ve yanmanın yapısı
 • Yanma enerjisi ve yanıcı madde sınıflaması
 • İşyerleri, imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri
 • İş yeri ekibi oluşturulması ve eğitimi
 • İşçilerin yangına karşı görev ve sorumlulukları

İŞ KAZALARI VE KORUNMA

 

Amaç

İş yerlerinde meydana gelebilecek olası kazalar ve bunlardan korunma yöntemleri hakkında temel bilgiler verilecektir.

İçerik

 • Kaza oluşumu ve çeşitleri
 • Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği
 • İş güvenliğinde koruyucular
 • Kazalardan korunma yöntemleri
 • İş kazalarının önlenmesinde kaza zinciri
 • İlk yardım kuralları
 • İş güvenliği soruşturması
 • İş kazası kayıtları ve raporlar

ENDÜSTRİYEL HİJYEN VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 

Amaç

Çalışma ortamlarında insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeleri tanımak ve gerekli önlemleri almak için yapılması gerekenler öğretilecektir.

İçerik

 • Endüstri hijyeni nedir?
 • İş hijyenistinin görevleri
 • Çevresel etkenler
 • Kimyasal etkenler
 • Fiziksel etkenler
 • Biyolojik etkenler
 • Ergonomik etkenler
 • Kimyasal etkenlerin değerlendirilmesi
 • Kimyasal etkenlerin kontrol yöntemleri
 • Endüstriyel hijyen kontrol yöntemi

MESLEK HASTALIKLARI VE SAĞLIK GÖZETİMİ

 

Amaç: Çalışan sağlığını etkileyen ve çalışma ortamından kaynaklanan hastalıklar, bu hastalıkların iş yeri ve çalışan açısından önemi ve risk grupları, koruyucu önlemler konusunda bilgi sahibi olmak. Mesleki hastalıklar listesi, sektör bazında meslek hastalıkları, farklı etkenlere göre oluşan meslek hastalıkları, mesleğe bağlı oluşan farklı hastalık grupları hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde bunlara yönelik yapılacak ilk yardım konularında bilgi ve beceri kazanmak. Meslek hastalığı sürecinde tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri, meslek hastalıklarında tıbbi ve kanuni tanı süreçleri, meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olunması. Çalışma ortamında, çalışanın sağlığının korunması temel amaçtır. Öncelikle, iş yerinde risk değerlendirilmesinin yapılması, iş ve işçi sağlığı açısından alınması gereken önlemlerin gözden geçirilmesi, mümkünse kaynak ve ortam kontrollerinin mühendislik önlemleri ile sağlanması, bu durumun uygun olmadığı durumda kullanılacak kişisel koruyucuların seçimi ve kullanımı konusunda gerekli bilgi ve becerinin kazanılması. Çalışılan iş yerinin ve işin koşullarına göre işe giriş muayenelerinin yapılarak uygun işe uygun işçi seçimi, periyodik muayenelerle işe bağlı gelişen sağlık sorunlarının erkenden tespiti, kayıt altına alınması, bildiriminin yapılması, sağlık sorunlarının nasıl ele alınacağı konusunda bilgi sahibi olunması ve yeni duruma göre risk değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

 

Amaç: Biyolojik risk etmenlerinin tanımı e sınıflandırması, yapılacak işin doğasına göre karşılaşılabilecek biyolojik risk etmenlerinin belirlenmesi, biyolojik risk etmenlerine karşı alınması gereken önlemler, bu konudaki yasal mevzuat hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

 

İNHALASYON HASARI

 

Amaç: İş ortamında karşılaşılabilecek kimyasal ve toksik maddeler, duman, fume, aerosol v.s. gibi maddelere kaza, yangın ve afet durumlarında maruz kalındığında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, iş yerinde bu konuda önceden alınması gereken önlemler, olay gerçekleştiğinde yapılması gerekenler konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak. 

SEKTÖREL BAZDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Amaç

Bu derste farklı sektörlerdeki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
 • Ağır ve tehlikeli işler
 • İnşaat şantiyelerinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Kapalı alanlarda çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Enerji ve ısı üretim sistemlerinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Tekstil endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Kimya endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Hizmet sektöründe iş sağlığı ve güvenliği
 • Gemi ve atölyelerde iş sağlığı ve güvenliği
 • Tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği
 • Atık su arıtma tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Atık toplama/geri kazanım tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği

 

DÖNEM PROJESİ

 

Dönem projesinin amacı, 2 dönemde alınan farklı derslerden edinilen bilgileri, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunan bir projede birleştirmektir.